Prikaži kategorije

Strelovodna oprema

ZAŠČITA PRED STRELO

Zaščito pred strelo razdelimo na zaščito pred neposrednim oz. direktnim udarom in posrednim oz. indirektnim udarom strele.

Direktni udar lahko povzroči mehanske poškodbe oz. požar in po­škodbe električnih instalacij ter opreme. Zato je treba za zaščito pred direktnim udarom strele namestiti zunanjo zaščito pred strelo – strelovodno instalacijo, prenapetostno zaščito ter izvesti ustrezno izenačevanje potencialov.

Pri indirektnem udaru strele poškodbe običajno nastanejo zaradi velikih elektromagnetnih polj, prisotnih v času udara strele. Vpliv velikega magnetnega polja se pokaže v velikih induciranih napetostih v električnih vodnikih ali napravah oz. poškodbah le-teh. Za zaščito pred temi pojavi je treba namestiti ustrezno notranjo zaščito pred strelo – prenapetostno zaščito ter poskrbeti za ustrezno izenačevanje potencialov.

Izvor in tip poškodb, izgub.

TOČKA UDARA VIR ŠKODE VRSTA ŠKODE VRSTA IZGUBE
Razelektritve v stavbo S1

D1

D2

D3

L1, L41

L1, L2, L3, L4

L12, L2, L4

Razelektritve v bližino stavbe S2 D3 L12, L2, L4
Razelektritve v napajalne vode S3

D1

D2

D3

L1, L41

L1, L2, L3, L4

L12, L2, L4

Razelektritve v bližino napajalnih vodov S4 D3 L12, L2, L4

 

ZUNANJA ZAŠČITA PRED STRELO

Zunanja zaščita pred strelo je sistem vodnikov, nameščenih na zgradbi. Njihov položaj oz. namestitev je natančno določena s standardom SIST EN 62305-3.

Zunanji sistem zaščite pred strelo je sestavljen iz:

1. lovilnega sistema

2. odvodnega sistema

3. ozemljitvenega sistema

 

1. LOVILNI SISTEM

Lovilni sistem je sistem vodnikov, nameščenih na tistih delih objekta, kjer lahko pričakujemo neposredni udar strele. Vsak lovilni vodnik zagotavlja natančno določeno ščiteno področje. Število in položaj lovilnih vodnikov je odvisen predvsem od oblike objekta oz. oblike strehe objekta. Prav tako je pri načrtovanju lovilnega sistema treba upoštevati dimnike, antene, morebitne električne naprave in preostale izpostavljene dele na strehi. Lovilni sistem je ustrezen takrat, ko njegovo ščiteno področje pokriva celoten objekt in izpostavljene naprave.

2. ODVODNI SISTEM

Za zagotovitev ustrezne prevodne poti toka strele na objektu namestimo odvodne vodnike, ki povezujejo lovilni sistem z ozemljilom. Število odvodnih vodnikov je odvisno od dimenzij objekta ter izbranega zaščitnega nivoja. Tipična razdalja med odvodi glede na zaščitni nivo je določena v standardu SIST EN 62305-3.

3. OZEMLJITVENI SISTEM

Ozemljilni sistem je sistem medsebojno povezanih ozemljitvenih elektrod. Pri prehodu toka strele iz odvodnih vodnikov na ozemljilo ozemljitvene elektrode omogočajo toku strele, da se razprši v tleh. Glede na zahteve SIST EN 62305-3 je lahko ozemljilni sistem izveden kot tip A ali kot tip B. Postavitev tipa A je sestavljena iz ločenih ozemljitvenih elektrod, ki so spojene na vsakega od odvodnih vodnikov ali na tračno ozemljilo, ki nima oblike sklenjene zanke. Postavitev tipa B je sestavljena iz horizontalne ozemljitvene elektrode v obliki sklenjene zanke zunaj objekta z več kot 80 % svoje dolžine v zemlji ali v temeljih. Polmer kroga, ki ima enako površino kot zanka, naj bo večji od vrednosti l1. Horizontalna ozemljitvena elektroda naj bo nameščena vsaj na globini 0,5 m in 1 m oddaljena od stene objekta.

 

NOTRANJI SISTEM ZAŠČITE PRED STRELO

Za zagotovitev popolne zaščite pred strelo je pomembno, da instaliramo tudi notranjo zaščito pred strelo. Notranjo zaščito pred strelo predstavljata ustrezno izbrana in nameščena prenapetostna zaščita ter ustrezna izenačitev potencialov, ki je dimenzionirana glede na izbrani zaščitni nivo ter mora vzdržati maksimalni tok strele glede na izbrani zaščitni nivo.

ELEMENTI STRELOVODNE ZAŠČITE:

– slemenski nosilci

– strešni nosilci

– zidni nosilci

– merilne omarice

– vertikalne zaščite

– cevne objemke

– kontaktni elementi

– lovilni, odvodni vodi, ozemljitve in izenačevanje potencialov

– izolirani lovilni sistemi in lovilne palice

– dodatna oprema (digitalni števec udarov strele, ravnalec žice,…)

STREŠNI NOSILEC OKROGLEGA VODNIKA ZA RAVNE STREHE

 

SON17 A je strešni nosilec, primeren za ravne strehe pokrite s PVC kritinami  – membranami tipa ALKORPLAN, SIKA, PROTAN, SARNAFIL, SINTAOIL in podobne. Višina nosilca znaša 74 mm.

Pritrditveni trak MORA biti iz enakega materiala, kot je kritina, na katerega se pritrjuje nosilec.

Pred naročilom OBVEZNO preverite vrsto in tip kritine! Trak se pritrjuje v skladu z navodili proizvajalca kritine.

Primeren za vodnik premera 8 mm.

 

Nameščanje strelovodne instalacije na ravnih strehah, pokritih z bitumensko ali PVC-kritino, zahteva nekoliko drugačen pristop. Takšne strehe so običajno kot nekakšen bazen z vodotesnimi spoji med deli strešne kritine (posameznimi trakovi). Pri tem vijačenje strešnih nosilnih elementov praviloma ni mogoče. Nosilni elementi za pritrjevanje strelovodnega vodnika na ravnih strehah so izdelani tako, da s svojo težo zagotavljajo ‚nepremično‘ oporo strelovodnemu vodniku. Namestitev nosilnega elementa na PVC-kritinah običajno izvedemo z uporabo namenskega nosilca SON17 A. Ta nosilec je privarjen na strešno kritino s trakom iz enakega materiala kot sama kritina. S tem preprečimo premikanje nosilca po kritini oz. poškodbe le-te.

Tehnični listi: